Sedinta Ordinara a Consiliului Local Marti 31 Octombrie 2017 ora 10:00

Consiliul Local al Municipiului Iaşi în şedinţa publică ordinară pentru data de 31 octombrie 2017, începând cu ora 10:00, în sala Vasile Pogor din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.09.2017;
 2. Proiect de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie 2016 ;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017 ;
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății Salubris SA Iași pentru anul 2017;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al S.C. Servicii Publice Iași S.A. ;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 – 2020;
 7. Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului cultural “Festivalul de Film Documentar Doc Est” editia a VIII-a în perioada 22 – 26 noiembrie 2017;
 8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru organizarea Galei Excelenței în Educație, ediția a VI-a, în perioada 29 noiembrie – 08 decembrie 2017;
 9. Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului cultural „Zilele Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu ”, în perioada 10 – 12 noiembrie 2017;
 10. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi pentru organizarea la Iaşi, în perioada 1-2 noiembrie 2017, a evenimentului cultural „Gala Scriitorii Anului – Ediţia a II-a” ce implică acordarea, de către un juriu format din nouă critici literari, desemnaţi de Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România, a premiilor lunare celor 12 scriitori selectaţi din toată ţara, precum şi marele premiu „Scriitorul anului”;
 11. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Uniunea Scriitorilor din Romania – Filiala Iași, privind organizarea ceremoniei „Premiile Uniunii Scriitorilor din România – Iaşi” pe data de 10 noiembrie 2017 ;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “MOBILIZATRON – Acțiune de plantare a aproximativ 9000 de arbori in zona C.A. Rosetti Iașiîntre Municipiul Iași și Auchan Romania S.A., prin punctul de lucru Auchan City Iași;
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi;
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acţiuni al serviciilor sociale din Municipiul Iaşi pentru anul 2017;
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul – Amenajare subsol tehnic în construcție existentă la Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice ”Vovidenia;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996,  consemnate in procesul verbal nr. 104282/18.10.2017;
 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;
 18. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin Hotărârea Conisliului Local nr. 154 din 24.04.2017, a anexei nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași, nr. 93289/16.09.2016, încheiat întren Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ;
 20. Proiect de hotarâre privind completarea si modificarea Anexei nr. 9 (Unitati de invatamant) a Hotărârii Consiliului Local nr.154/2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;
 21. Proiect de hotarare privind completarea Anexei 5 (bunuri aflate in administrarea Directiei de Asistenta Comunitara) a Hotărârii Consiliului Local nr.154/2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;
 22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 18821/27.11.2002 încheiat între Municipiul Iaşi şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei;
 23. Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea inventarelor domeniului public si privat ale Municipiului Iasi, insusite prin Hotărârea Consiliului Local nr.154/2017 si Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2017;
 24. Proiect de hotărâre privind completarea inventarelor domeniului public si privat ale Municipiului Iasi cu lucrarile de investitii realizate de către Municipiul Iasi prin proiectul “Reabilitarea, modernizarea si extinderea Caminului de Pensionari Sf. Cuvioasa Parascheva”, conform Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.116033/16.11.2016;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical (construcţie şi teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, str. Carpaţi nr. 2, bloc 908, parter ;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a Municipiului Iasi a imprejmuirii Liceului Teoretic ’’ Miron Costin ’’ Iasi si aprobarea casarii acesteia;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a doua loturi de teren a cate 80 mp, situate in Str. Vasile Conta nr. 2 (langa cladirea Ambulatorului de specialitate) proprietate a Municipiului Iasi aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 157 mp Str. Garabet Ibraileanu nr. 6A, proprietatea privata a Municipiului Iasi identificat prin parcelele CR 2427, CC 2388, C2389 in sector cadastral 65;
 29. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 112 mp din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 13, având nr. cadastral 140692 înscris în cartea funciară 140692 Iaşi ;
 30. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a terenului în suprafaţă de 155 mp, situat în Iaşi, Str. Roşcani nr. 38, compus din lot 1 identificat în cvartal 72, parcela CC 2454/5/1 in suprafata de 85 mp si lot 2 identificat în cvartal 72, parcela CC 2454/5/2 in suprafata de 70 mp, în scopul edificarii unei construcţii;
 31. Proiect de hotarare privind concesionarea directa a terenului în suprafaţă de 4,30 mp, situat în Iaşi, Str. Anastasie Panu nr. 28-40, identificat în tarlaua T24, parcela CAT 810, pentru  refunctionarea  modulelor 13 si 14-subsol, refacerea fatadei si extiderea prin concesionare la limita spatiilor adiacente pentru cabinet stomatologic aflat in proprietatea SC SMILE DENT SRL ;
 32. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iasi a terenului in suprafata de 914 mp din Str. Vasile Conta Bld Independentei  n. identificat cadastral in CV 61, parcela CAT 2186/5 si aprobarea schimbului de terenuri echivalent intre municipalitate si terenul din Str. Cucu nr. 50- 52 nr. cadastral 147549, proprietate privata in suprafata de 753 mp;
 33. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 22.70 mp din Iaşi, Espalanada Oancea, fara numar, având nr. cadastral 18131, înscris în cartea funciară 64084 Iaşi;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BARIERA VECHE 16,  NUMAR CADASTRAL 135897 întocmit în vederea construirii unei locuinte colective si dotari anexe, pe teren proprietate privata, persoane fizice;
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA TOMA SAVESCU NR. 27, NUMAR CADASTRAL 146325 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren proprietate privată, persoane fizice;
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA MALU nr. 6,10, NUMERE CADASTRALE 149030 si 149668 întocmit în vederea modificarii PUZ aprobat cu HCL 362/31.10.2016 pentru extindere console latura sud (conformare arhitectural-volumetrica), pe teren proprietate privată, persoana juridica;
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA CEAHLĂU NR. 5A, NUMĂR CADASTRAL 142663 întocmit în vederea construirii unei locuinţe, pe teren proprietate privată, persoană fizică ;
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi, STRADA COSTACHE NEGRI nr. 44, n.c. 123926 întocmit în vederea construirii unui lumanarar – biserica Sf. Sava – Monument istoric;
 39. Proiect de hotătâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata Iasi, Str. CODRESCU nr. 6, n.c. 154822 pentru investitia Construire Centru de Screening si Diagnostic in Boli Oncologice;
 40. Poriect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata Iasi, Str.SEMNULUI nr. 16, n. c.147863 întocmit în vederea construirii de locuințe colective prin demolare locuință existentă și împrejmuire pe teren proprietate privată persoană fizică;
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Zona MOARA DE VÂNT , n.c. 153578, întocmit în vederea construirii de locuințe colective și împrejmuire, pe teren proprietate privată, persoană juridică ;
 42. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Bld. D Mangeron nr.49 n.c., 142469, 142471, 142465, 142468,142466,142467,142470,155385 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pentru tineri cu spatii comerciale la parter si mezanin pe teren proprietate, persoana juridica;
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Documentul de Poziție privind Proiectul „ Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași ” și mandatarea domnului primar Mihai CHIRICA pentru semnarea unor documente în cadrul ședinței Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi;
 44. Proiect de hotărâre privind dizolvarea Fundației “Iași Capitala Culturală Europeană”.
Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.