Ordinea de zi a şedinţei ordinare din 30 martie 2018

În data de 30 martie 2018, începând cu ora 10:00, în sala ”Vasile Pogor” din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Iaşi în şedinţa publică ordinară.

Ședințele consiliului local sunt publice, aşadar, la şedinţa consiliului local “are acces orice persoană interesată”.

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfrățirii între Municipiul Iași din România și Orașul Hîncești, din raionul Hîncești, Republica Moldova;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului general de execuție a bugetului și a situațiilor financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31.12.2017;
 3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2018;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Tehnopolis S.R.L.;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Servicii Publice Iași S.A;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Termo Service S.A. Iasi;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Citadin S.A Iași;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Salubris S.A. Iasi pentru anul 2018, a listei de investiții pentru anul 2018, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2019 – 2020, împreună cu listele de investiții estimative pentru anii 2019 – 2020;
 9. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între UAT Municipiul Iași și UAT Comuna Miroslava în vederea creării cadrului organizatoric pentru susținerea desfășurării de evenimente artistice și asigurarea transportului public până la locația evenimentului;
 10. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Iasi și “Asociația Re:Start Cauză Bună” în vederea derulării la Iași, în perioada 15 aprilie – 15 decembrie 2018, a proiectului “ Asistel ”, ce oferă servicii gratuite de asistență psihologică și asistență juridică persoanelor care au venit mai mic sau egal cu salariul minim pe economie;
 11. Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului cultural “ Iași, orașul studenției tale.Porți deschise la universitățile ieșene ” și înființarea unui traseu de transport public gratuit “ Traseul Universitar “, în perioada 21 – 25 aprilie 2018;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Iasi la Convenția primarilor privind clima și energia;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L.-ului nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și actiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 – 2020;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile aprilie – mai 2018;
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 23;
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între ARSACIS si S.C. APAVITAL S.A. conform Actului Adițional nr. 24;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului;
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea, completarea si aprobarea Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;
 21. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi / funcții publice vacante in Statul de Functii al Politiei Locale Iași;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare si Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială Iași anul 2018;
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 469/29.11.2017 referitoare la nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale Unitatilor de invățământ preuniversitar din Municipiul Iași pentru anul școlar 2017 – 2018;
 24. Proiect de hotărâre privind înlocuirea Președintelui Comisiei de selecție la nivelul autorității publice tutelare;
 25. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași și administrarea Consiliului Local Iași a bunurilor mobile – echipamente de colectare separată și transport achiziționate prin proiectul “ Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași;
 26. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unui mijloc fix aflat în domeniul public al Municipiului Iași, trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași, în vederea casării;
 27. Proiect de hotarare privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin H.C.L. nr. 153 /24.04.2017;
 28. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași insușit prin H.C.L. nr. 153/24.04.2017, în vederea implementării unor proiecte ale municipalității;
 29. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Statului Roman si administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi, a unui imobil;
 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 509/23.12.2009 de includere în inventarul domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor terenuri în vederea punerii în aplicare a Programului municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală;
 31. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 385 din 4.10.2010 de includere in inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi a terenului in suprafata de 4250 mp situat in str. Bradului nr. 17A, în vederea punerii in aplicare a Programului Municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala;
 32. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de indentificare ale unor bunuri imobile proprietatea privată a Statului Român si aflate în administrarea Municipiului Iasi;
 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280 din 28 iulie 2017 referitoare la acordul UAT Municipiul Iasi pentru realizarea obiectivului de investitii “Construire camin studentesc” pe terenul situat in Iasi, str. Codrescu nr.6, de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii SA, avand ca beneficiar Univesitatea Nationala de Arte “G. Enescu “;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Str. MANTA ROȘIE nr. 16, N.C. 133316, întocmit în vederea construirii de locuințe colective, spații comerciale și birouri pe teren proprietate, persoana juridică;
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, BLD. CHIMIEI f.n., N.C. 157779 întocmit în vederea construirii de locuințe colective, persoană fizică;
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Stradela DEALUL ZORILOR nr. 6, N.C. 7536/1, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale și împrejmuire pe teren proprietate privată, persoană fizică;
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MELODIEI NR. 25 (STRADA PROF.DR.DOC.DIMITRIE MANGERON nr. 55B), N. C. 148520, întocmit in vederea construiirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata, persoana juridica ;
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA TUDOR NECULAI NR. 56B, N.C. 144449, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice;
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ȘOSEAUA BUCIUM NR. 55F, N.C. 16595, Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 285/2007 pentru construire cladire de birouri, spatii de depozitare si de productie, persoana juridica ;
 40. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 456 din 9 noiembrie 2017 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Str. Profesor Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr. 1 — 73 N.C. 157516 întocmit în vederea construirii unui cămin studențesc pe teren proprietate, persoana juridică.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 146, N.C. 136285,Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 385/28.11.2014, persoana juridica ;
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri echivalent valoric între terenul în suprafaţă de 836 m.p. din Str. Moldovei f.n., identificat cadastral în CV 30, parcela A 1038 (Anexa A) proprietatea municipalitatii şi terenurile din Bld.Carol I nr.44, identificat cadastral cu nr.18623, C.F. 128539 in suprafata de 431 m.p. (Anexa B) respectiv cel din str. Barboi nr.6, nr.cadastrale 137387 si 137388, provenite din dezmembrarea C.F. nr.130244, proprietate privată în suprafaţă totala de 380 m.p. (Anexa C);
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de imobile prezentate in tabelul 1, proprietate privată a S.C. M CHIM S.R.L. și cele prezentate in tabelul 2, proprietate privată a Municipiului Iași, cu o suprafață având echivalență valorică egală;
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 2, NUMAR CADASTRAL 155907,Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL 88/2016 in vederea realizarii unei cladiri de locuinte colective, functiuni complementare (birouri, comert, spatii pentru servicii), locuri de parcare si amenajari exterioare persoana juridica ;
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OGORULUI NR. 24, NUMAR CADASTRAL 158027, Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoane fizice ;
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI, T60, NUMAR CADASTRAL 145045 întocmit în vederea construirii unei locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana juridica;
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI T60, NUMAR CADASTRAL 145046, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana fizica;

 

Aprobarea Rezoluției Unioniste de Aderare a Municipiului Iași la Proiectul Unirii Basarabiei cu România.

Diverse: Raport de activitate al Primarului Municipiului Iasi pentru anul 2017;

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.